OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KLIMA-THERM Spółka z o.o. ul. Budowlanych 48, 80-298 Gdańsk;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b – realizacja umowy oraz lit. f – prawnie usprawiedliwiony interes administratora ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

3. Prawnie uzasadnionym interesem jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy jest dochodzenie i obrona roszczeń oraz przeciwdziałanie oszustwom;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające;

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 10 lat od momentu ustania przewarzania w ramach zawartej umowy na potrzeby analityki i planowania biznesowego;

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Wypełnij poniższy formularz i wyraż zgodę na przetwarzanie swoich danych. Będą one u nas bezpieczne i wykorzystywane wyłącznie węwnątrz naszych spółek.

Nie zapomnij potwierdzić adresu email poprzez kliknięcie na link w mailu który otrzymasz po przesłaniu danych.